1. Elke bestelling van levering van werken bij of door onze vennootschap is uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Deze bepalingen zijn van toepassing met uitsluiting van enige algemene voorwaarden uitgaande van de medecontractant. Van onze voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits uitdrukkelijk voorafgaand geschreven akkoord van onzentwege. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de levering waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.
 2. Geen enkel lastencahier, beschrijvend bestek of plan is bindend voor onze vennootschap indien het niet voorafgaandelijk door ons uitdrukkelijk werd aanvaard.
 3. Onze aanbiedingen gelden slechts één maand, te rekenen vanaf de datum van het aanbod, behoudens expliciet afwijkend beding.
 4. Onze prijzen zijn exclusief BTW of ander taksen en zijn vastgesteld op basis van tarieven, officiële prijzen, lonen en sociale lasten bestaande op het ogenblok van het aanvaarden van de bestelling door ons. Wijziging van deze elementen zullen aanleiding geven tot evenredige prijswijziging. Taksen zijn nooit inbegrepen in onze prijzen.
 5. Ingeval de overeenkomst door schuld van de klant niet kan worden uitgevoerd, zijn wij gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van de verkoopprijs onverminderd het recht om de werkelijk geleden en bewijsbare schade te vorderen.
 6. Klachten betreffende de levering of de uitvoering der werken, moeten ons bij aangetekend schrijven gemeld worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering van de werken.
 7. Klachten met betrekking tot de factuur, dienen bij aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de zeven dagen na ontvangst van de factuur.
 8. Wij hebben steeds het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen wanneer zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd. Hierbij worden o.m. volgende situaties bedoeld: oorlogen, mobilisatie, stakingen, oproeren, lock-out, machinebreuk, brand, onderbreking van de levering van grondstoffen of energie, beperkingen of om het even welk verbod opgelegd door openbare besturen, ongunstige weersomstandigheden, overstromingen, buitensporige prijsverhogingen van grondstoffen en energie, zowel in hoofde van ons als van de leverancier. Wanneer wij ons op een onvoorziene gebeurtenis beroepen, zullen wij geen vergoeding verschuldigd zijn.
 9. Alle door ons geleverde goederen en materialen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling.
 10. Onze vooropgestelde leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel en kunnen in geen geval als een verplichting beschouwd worden. Een eventuele vertraging in de uitvoering ten gevolge van overmacht, kan ons nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de bestelling uitmaken.
 11. Bij leveringen van goederen en materialen, nodig voor de uitvoering van de werken, zal de eventuele waarborg steeds beperkt zijn tot deze die wij van onze leveranciers van deze goederen kunnen krijgen. In ieder geval is zij beperkt tot vervanging van de defecte goederen. Kosten voor transport, lonen en plaatsing zijn ten laste van de klant. Geen enkele garantie wordt gegeven op herstellings- of restauratiewerken van gebruikt materiaal. Elke garantie wordt steeds beperkt tot de uitvoering van de werken door onze firma. Voor zover op een derde beroep gedaan werd voor de uitvoering van bepaalde werken kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.
 12. De werken worden geacht aanvaard te zijn van zodra zij ter beschikking werden gesteld van de klant of door deze op om het even welke manier in gebruik werden genomen.
 13. In geval van ongeval is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot hetgeen veroorzaakt wordt door ons personeel en onze leveringen.
 14. Voor de verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de enige oplevering, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de bouwheer. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kon gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.
 15. Behoudens andersluidend beding zijn de betalingsvoorwaarden als volgt:

  Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, op de zetel van de vennootschap/op onze bankrekening. Bij niet betaling op de vervaldag, stuurt Lauwerysen-Driesen u een herinnering. In dat geval kunnen u herinneringskosten worden aangerekend met een minimum van 5,00 €.

  Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 €, onverminderd het recht van de verkoper hogere schade te bewijzen en volledige schadeloosstelling te vorderen. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Elke begonnen maand vertraging zal voor een volledige maand aangerekend worden.

  Wanneer de leveringen of uitvoering van de werken uitgesteld worden door toedoen van de klant of in geval van overmacht behouden wij ons het recht voor over te gaan tot onmiddellijke facturatie van alle reeds gedane werken en alle leveringen, zelfs wanneer de opdracht nog niet volledig voltooid is. Al de facturen, ook deze welke nog niet vervallen zijn, zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van niet-tijdige betaling van de vorige.
 16. De nietigheid van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden brengt geenszins de geldigheid van de andere voorwaarden in het gedrang.
 17. Alle schillen i.v.m. facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie of van de Rechtbanken van Antwerpen, afdelingen Turnhout. Terzake zal het Belgisch recht van toepassing zijn.
 18. Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk geschil aanhangig worden gemaakt hetzij voor de arbitragecommissie, hetzij voor de verzoeningscommissie.